ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Վարդան ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱՊԻՏԱԼՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Քիչ երկրներ կարելի է գտնել, որոնց տնտեսություններում միջազգային բանկային կապիտալը այսպես թե այնպես ներկա չէ: Սակայն եթե երկրները բաժանենք ըստ խմբերի, ապա կտեսնենք որ որոշ երկրների բանկային համակարգերը գրեթե լիովին կառավարվում են արտասահմանյան ծագումով բանկերի կողմից, իսկ որոշ երկրներում այդ ներկայությունը գրեթե աննշան է: Բնական է, որ երկրի տնտեսության վրա օտարերկրյա բանկերի ազդեցության հարցի շուրջ գոյություն ունեն բազմաթիվ «դեմ» և «կողմ» փաստարկներ, որոնք բոլորն էլ ուշադրության են արժանի:

Вардан БАГДАСАРЯН
ИЗУЧЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ БАНКОВ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ В ЭКОНОМИКАХ РАЗНЫХ СТРАНАХ
Ключевые слова: иностранный, сфера, банк, влияние, капитал, присутствие, рынок.
Немногие страны могут быть найдены, в экономике которых в той или иной форме не присутствует международные банковские капитал. Однако, если мы разделим страны по группам, мы увидим, что банковские системы некоторых стран почти полностью управляются иностранными банками, и в некоторых странах это присутствие почти незначимо. Естественно, что вокруг вопроса о влиянии иностранных банков на экономику государства существуют разные аргументы «за» и «против», которые должны быть услышаны.

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱՊԻՏԱԼՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ