ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Գևորգ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Կազմակերպությունների տնտեսական միջոցների աղբյուրներ բաժանվում են երկու մասի՝ փոխառու և սեփական: Առաջնային ենք համարում փոխառու կապիտալի ուսումնասիրությունը, դրա ներգրավվման միջոցները և տեսակները: Այդ նպատակով սույն հոդվածում ուսումնասիրել ենք ՀՀ-ում փոխառու կապիտալի ներգրավվման աղբյուրները, ներկայացրել ենք վերջին տարիներին կիրառվող տոկոսադրույքները, ներգրավվման ծավալները ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավվման տարբեր աղբյուրների համար: Հոդվածում առանձնահատուկ ուշադրության ենք հրավիրել ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավվումից բխող ազդեցությունները առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության վրա:

Геворг ПЕТРОСЯН
ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
Ключевые слова: Финансовая стабильность, финансовые ресурсы, экономические средства, заемный капитал, кредиты, Репо сделки.
Источники экономических ресурсов предприятий делятся на две части – заемные и собственные. Мы, в качестве приоритета, рассматриваем заемный капитал, методы и типы его привлечения. С этой целью, в данной статье мы изучаем источники заимствованного капитала в Армении, представляем процентные ставки за последние годы, а также объемы привлеченных средств для различных источников финансовых ресурсов. В статье особое внимание уделяется тому влиянию, которое привлечение финансовых ресурсов оказывает на финансовую стабильность коммерческих предприятий.

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ