ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Ռոբերտ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԲՐՈՈՒՆՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Վերջին ժամանակներս արտարժույթի վարքագծի կանխատեսման մոդելների արդյունավետության մասին ուսումնասիրությունները նշանակալից տեղ են զբաղեցնում միջազգային տնտեսագիտական գրականության մեջ: Վերլուծաբանները նշում են, որ ցանկացած կառուցվածքային մոդելը (որը պարունակում է հիմնարար մակրոտնտեսական փոփոխականներ, ինչպիսիք են համախառն ներքին արտադրանքը, դրամական պաշարները, տոկոսադրույքները եւ գնաճային դրույքաչափերը) եւ ժամանակագրական շարքերի մեթոդները չեն գերազանցում իրենց բնույթով տեխնիկական պարզ պատահական քայլ պարունակող մոդելներից: Հետազոտական աշխատանքում մենք օգտագործել ենք երկրաչափական բրոունյան շարժման մոդելը, ՀՀ դրամի փոխարժեքի կանխատեսման համար:

Роберт МЕЛИКЯН
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСА АРМЯНСКОГО ДРАМА ПУТЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ БРОУНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ
Ключевые слова: обменный курс, прогноз, броунское движение, отклонение, симуляция
В последнее бремя исследования по поводу эффективности моделей прогнозирования обменного курса значимое место занимают в литературе по международной экономике. Аналитики утверждает, что любая структурная модель (с использованием фундаментальных макроэкономических переменных, таких как валовой внутренний продукт, денежная масса, процентные ставки и инфляция) и методы временных рядов не превзошли простую техническую модель который имеет случайное движение. В этом исследовании мы использовали моделирование геометрического броуновского движения, чтобы прогнозировать курс Армянского драм.

ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԲՐՈՈՒՆՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ