ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Գրիգոր ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածի նպատակն է՝ վիճակագրական մեթոդների միջոցով գնահատել գնաճի տեմպերի, մինչև մեկ տարի և մեկ տարուց ավել ժամկետ ունեցող ավանդների ու վարկերի տոկոսադրույքների, ԿԲ վերաֆինանսավորման և բանկի հաշվարկային տոկոսադրույքների, ինչպես նաև կարճաժամկետ, միջնժամկետ և երկարաժամկետ պետական պարտա¬տոմ¬սերի եկամտաբերության միջև առկա կապերը:

Григор КИРАКОСЯН
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АРБИТРАЖНЫЙ ДОХОД КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РА
Ключевые слова: Центральный банк, коммерческий банк, активность, анализ процентных ставок, финансовые инструменты, арбитражный доход.
Цель статьи анализировать и статическими методами оценить связь между уровнем инфляции, депозитами и ставками по кредитам.А также оценить связь доходности краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных облигации.

ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ