ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Հայկազ ԱՐԱՄՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Սույն հոդվածը նվիրված է տնտեսական աճի վրա ՀՀ ֆինանսական շուկայի տարբեր հատվածների ազեցության հիմնախնդիրների բացահայտմանը: Հետազոտության շրջանակներում քննարկվել է ՀՀ ֆինանսական շուկայի տարբեր հատվածների, այդ թվում՝ արժեթղթերի, փոխատվական կապիտալի և ապահովագրական շուկաների ազդեցություն տնտեսական աճի վրա: Վերոնշյալ փոխկապվածությունը բացահայտելու նպատակով իրականացվել է կոռելյացիոն և ռեգրեսիոն վերլուծություն: Իրականացված վերլուծության հիման վրա կատարվել են համապատասխան եզրահանգումներ:

Айказ АРАМЯН
ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ ФИНАНЦОВОГО РЫНКА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В АРМЕНИИ
Ключевые слова: финансовый рынок, рынок ценных бумаг, кредитный рынок, страховой рынок, экомомический рост
Данная статья посвящена раскрытию проблем влияния финансового рынка на обеспечение экономического роста в Армении. В этом исследовании рассматриваются влияние сегментов финансового рынка Армении, таких как рынок ценных бумаг, рынок страхования и кредитный рынок, на экономический рост. Были проведены корреляционный и регрессионный анализы для определения вышеуказанной связы. На основе проведенного анализа, были сделаны соответствующие выводы.

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ