ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Լևոն ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Արամ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
«ԱՐԱՐԱՏ ՍՆՆԴԻ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՍՊԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ

Հոդվածը նվիրված է պահածո արտադրող մասնավորապես «Արարատ սննդի կոմբինատ» ՍՊԸ-ի ֆինանսական վիճակի վերլուծությանը, առկա խնդիրների բացահայտմանը և դրանց լուծման ուղիների ներկայացմանը: Հոդվածում որպես վերլուծության բանաձևեր օգտագործվել են հայրենական, ինչպես նաև միջազգային մասնագետների կողմից առաջարկված ցուցանիշները, որոնք համադրելի են Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին Ձև 1 և Ֆինանսական վիճակի մասին Ձև 2 հաշվետվություններում արտացոլված տվյալների հետ: Ներկայացված ցուցանիշները կարելի է կիրառել տարբեր ոլորտներում ֆինանսական վերլուծություն իրականացնելու համար:

Левон ХАЧАТРЯН
Арам МХИТАРЯН
ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ООО АРАРАТ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: финансы, рентабельность, обязательства, капитал, расходы, индекс.
Статья посвящается анализу финансового положения предприятия по производству консерв в частности ООО Арарат Пищевой Комбинат, выявлению существующих проблем и представлению возможных путей их решения. В статье использовались аналитические формулы предложенными отечественными и зарубежнами финансистами, которые сопоставимы с финансовым отчетом формы 1 и бугалтерским балалансом формы 2. Представленные индикаторы могут использоваться для финансового анализа разных отрастей экономики.

«ԱՐԱՐԱՏ ՍՆՆԴԻ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՍՊԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ