ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Արծրունի ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԸ ՈՐՊԵՍ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Հեռահաղորդակցության ոլորտը, որի հիմքում ընկած է գիտատեխնիկական առաջընթացը, համարվում է ամենաարագ զարգացող ծառայությունը։ Զարգացած հեռահաղորդակցության շուկան ենթադրում է երկրի տնտեսական, սոցիալական պայմանների բարելավում, տնտեսական աճի ապահովում, ամուր դիրքի գրավում համաշխարհային շուկայի մրցակցային պայքարում, ինչպես նաև նպաստում է երկրների համաշխարհային տնտեսությանն ինտեգրման գործընթացների ակտիվացմանը։

Арцруни ВАРДАНЯН
СФЕРА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, КАК ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: ИТ, предпринимательство, телекоммуникации, операторы мобильной связи, информационная база.
Сфера телекоммуникации, на основе которой лежит научно-техническом прогресс, считается наиболее быстро растущей услугой. Передовой рынок телекоммуникаций предполагает улучшение экономических, социальных условий страны, обеспечение экономического роста, укрепление позиций на мировой рыночной конкуренции и содействие интеграции стран в мировую экономику.

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԸ ՈՐՊԵՍ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ