ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Աննա ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ԹՎԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Թվային տնտեսությունը բնութագրվում է որպես տնտեսական, սոցիալական և մշակութային հարաբերությունների համակարգ, որը հիմնված է թվային տեխնոլոգիաների կիրառման վրա: Թվային տնտեսության զարգացումը սկսվել է թվային հեղափոխությունից: 21-րդ դարում գրեթե բոլոր զարգացած երկրները որդեգրել են թվային տնտեսության զարգացման քաղաքականությունը, որը ենթադրում է` տեղեկատվության` որպես կարևորագույն ռեսուրսից մեկի շեշտադրումը, ինտերնետ առևտրային հրապարակների անսահմանափակությունը, մրցակցային լայն հնարավորությունների ընձեռումը, հաճախորդի դերի կարևորումը և այլն: Թվային տնտեսության արմատավորումը ուղեկցվում է ՏՏ ոլորտի զարգացմամբ, էլեկտրոնային գործարարության ակտիվացմամբ, բնակչության էլեկտրոնային գրագիտության բարձրացմամբ, էլեկտրոնային կառավարման ներդրմամբ, իրավական դաշտի կատարելագործմամբ: ՀՀ-ում ևս վերջին տարիներին որոշակի քայլեր են ձեռնարկվում թվային տնտեսության ձևավորման ուղղությամբ, սակայն այստեղ դեռևս առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք բազմակողմանի հետազոտման և լուծման կարիք ունեն:

Анна МИНАСЯН
ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РА
Ключевые слова: цифровая экономика, электронный бизнес, электронное правительство, интернет, электронная торговля, электронные платежные системы, электронная грамотность, социальная медиа, ИТ.
Электронная экономика-это система экономических, социальных и культутных отношений, основанных на использовании цифровых технологий. Развитие цифровой экономики началось с цифровой революции. В 21-ом веке почти все развитые страны взяли на вооружение развитие политики цифровой экономики,а оно предполагает подчеркивание информации, как одного из основных ресурсов, неограниченные интернет площадки для электронной торговли, предоставление широких конкурентных возможностей, подчеркивание важности роли клиента. Укоринение цифровой экономики соправаждается развитием ИТ отросли, усилением электронного бизнеса, повышением электронной грамотности граждан, внедрением электронного правительства, усовершенствованием правового поля. В последние годы в РА также применяютса определенные меры для внедрения цифровой экономики, но пока-что сиществуют ряд проблем, которые должны быть исследованы и решены.

ԹՎԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ