ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Արթուր ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԵՎ ԱՐԴԱՐԱՑԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդվածում ներկայացվում են հարկային բեռի սահմանումները, դրա օպտիմալացմանն առնչվող խնդիրները, հարկային բեռի հավասարաչափ և արդարացի բաշխման հիմնահարցերը, արդյունավետ համակարգ ունենալուն ուղղված մոտեցումները: Ցանկացած երկրի կառավարության համար շատ կարևոր խնդիր է հարկային բեռի սահմանաչափի ճիշտ որոշումը, քանի-որ վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ դրույքաչափերի բարձր կամ ցածր լինելը կարող է բացասաբար անդրադառնալ երկրի տնտեսական կայունության մակարդակի վրա: Հոդվածում վերլուծվում և ներկայացվում են դրանց հնարավոր հետևանքները` շեշտադրումը կատարելով հարկային դրույքաչափերի օպտիմալ սահմանման խնդրի վրա: Այս խնդրի ուսումնասիրման համատեքստում անդրադարձ է կատարվում նաև հարկային վարչարարության դերին, որի մակարդակը ևս էապես կարևորվում է արդյունավետ հարկային համակարգ ունենալու հարցում:

Артур МАТЕВОСЯН
О ВОПРОСАХ СПРАВЕДЛИВОГО И РАВНОПРАВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ
Ключевые слова: налоговая система, налоговое администрирование, налоговое бремя, валовой внутренний продукт, налоговая политика.
В статье описывается определение налоговой нагрузки, ее проблемы оптимизации и справедливого и равноправного распределения налогового бремени и подходы к созданию эффективной системы. Правильное решение налогового бремени является очень важным вопросом для страны, поскольку анализ показывает, что наличие высоких или низких ставок может отрицательни повлиять на уровень экономической стабильности страны В статье анализируются и представляются их возможные последствия, что подчеркивает оптимальную проблему налоговой ставки. В контексте изучения этого вопроса роль налогового администрирования также важна для создания эффективной налоговой системы.

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԵՎ ԱՐԴԱՐԱՑԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ