ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Նարեկ ՔԱՐԴՈՒՄՅԱՆ
ՀՀ ՀՆԱ-Ի, ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սույն հոդվածի շրջանակներում փորձ է կատարվել գործոնային վերլուծության միջոցով ներկայացնելու ՀՀ հարկային եկամուտների և ՀՆԱ-ի, մասնավորապես ընդհանուր հարկային եկամուտների և առանձին հարկատեսակի գծով հարկային եկամուտների, ինչպես նաև ընդհանուր ՀՆԱ-ի և դրա առանձին բաղադրիչի ունեցած ազդեցությունը հարկային բեռի վրա: Նշված վերլուծությունը կատարելու համար ներկայացվել են համախատասխան բանաձևեր և հավասարումներ: Կատարված վերլուծության միջոցով բացահայտվել են այն հարկատեսակները և ՀՆԱ-ի այն բաղադրիչները, որոնք առավել մեծ ազդեցություն են ունենում հարկային բեռի վրա:

Нарек КАРДУМЯН
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВВП, НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ РА
Ключевые слова: факторный анализ, налоговое бремя, налоговые поступления, ВВП.
В рамках этой статьи была предпринята попытка с помощью факторного анализа представить как влияют на налоговое бремя налоговыe поступления и ВВП Армении, в частности общие налоговые поступления и налоговые поступления по отдельности, а также общий ВВП и его отдельные компоненты. Для выполнения этого анализа были представлены соответствующие формулы и уравнения. Анализ показал те налоги и компоненты ВВП, которые оказывают большее влияние на налоговое бремя.

ՀՀ ՀՆԱ-Ի, ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ