ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Արթուր ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ՓՈՔՐ և ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՐԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական կայունության ապահովման և աշխուժության կարևոր գործոններից է: Գիտակցելով դրա դերը՝ պետությունները ակտիվորեն խրախուսում և քաջալերում են փոքր ձեռնարկատիրությունը: Մեր երկրում ևս իրականացվում են փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցության տարբեր միջոցառումներ: Սակայն վերջին տարիներին դրանց ֆինանսավորման ծավալները կրճատվել են, որի պայմաններում ամենապարզ աջակցության մեխանիզմը դարձել է հարկային արտոնության տրամադրումը, ինչի կիրառման հարցերին էլ առնչվում է սույն հոդվածը:

Артур АРАКЕЛЯН
О МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОСОБЕННОСТЯХ ИХ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ
Ключевые слова: малый и средний бизнес, налоги, государственная поддержка, конкуренция.
Малое и среднее предпринимательство является одним из ключевых факторов экономической стабильности и активности в каждой стране. Понимая эту роль, государства активно поддерживают малый бизнес. В нашей стране предпринимаются различные меры для поддержки малого и среднего бизнеса. Однако в последние годы объем их финансирования был сокращен, а самый простой механизм поддержки стал освобождением от налогов, о котором говорится в этой статье.

ՓՈՔՐ և ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՐԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ