ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Վալենտինա ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔ

Համայնքային բյուջեների ձևավորման և օգտագործման արդյունավետության բարձրացումը կարելի է համարել ՏԻՄ-երի առաջնային հիմնախնդիրներից մեկը, քանի որ դրանից կախված է ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետությունը, նրանց կողմից լիազորությունների իրականացման մակարդակը: Ուստի նպատակահարմար ենք համարել ուսումնասիրել ՀՀ համայնքային բյուջեների եկամուտների և ծախսերի կազմն ու կառուցվածքը, համեմատել պլանային և փաստացի ցուցանիշները, բացահայտել դրանց կատարելագործման հիմնախնդիրները: Նաև հաշվարկել ենք եկամուտների և ծախսերի հետ կապված մի շարք հարաբերական ցուցանիշներ, որոնք բնութագրում են ՀՀ համայնքների ֆինանսական ապահովվածության և ապակենտրոնացման աստիճանը, ինչից մեծապես կախված է ՏԻՄ-երի լիազորությունների կատարման մակարդակը:

Валентина МИКАЕЛЯН
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ БЮДЖЕТОВ ОБЩИН РА КАК ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНОВО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: община, бюджет, доход и расход, полномочия органов местного самоуправления, финансовое обеспечение общин, децентрализация
Повышение эффективности формирования и расходования бюджетов общин является одной из основных задач органов местного самоуправления, так как от этого зависит эффективность их деятельности и уровень исполнения полномочий. Поэтому были изучены состав и структура бюджетов общин РА, сравнены плановые и фактические показатели. Также были рассчитаны некоторые относительные показатели, характеризующие уровень финансового обеспечения и децентрализации общин РА, от чего в основном зависит эффективность деятельности органов местного самоуправления.

ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ