ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Ռոզա ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ
ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Ելնելով զարգացման տարբեր մակարդակ ունեցող երկրների առջև ծառացած սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներից՝ կարևորվում է հիմնավորված և արդյունավետ տնտեսական քաղաքականության իրականացումը: Այս համատեքստում կարևոր խնդիր է հանդիսանում ուսումնասիրել տարբեր երկրներում դրամավարկային քաղաքականության բնութագրիչները, մասնավորապես անվանական խարիսխները՝ գնաճ, փոխարժեք, դրամական ագրեգատներ, ինչպես նաև քաղաքականության նպատակային ցուցանիշների ընտրության առանձնահատկությունները:

Роза КУРГИНЯН
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: номинальный якорь, целевой показатель, денежно-кредитная политика, инфляция, Центральный банк.
Исходя из социально-экономических проблем, стоящих перед странами с разным уровнем развития, важно проводить обоснованную и эффективную экономическую политику. В этом контексте важной проблемой является изучение характеристик денежно-кредитной политики в разных странах, а именно номинальные якоря, инфляция, обменный курс, денежные агрегаты, а также особенности выбора целевых показатели политики.

ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՈՐՈՇ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ