ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Лиана МАРГАРЯН
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СТРАНАХ ЕАЭС: ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ

В статье рассмотрены перспективы валютного регулирования в ЕАЭС, в частности исследованы два сценария: возможность использования прямых валютных курсов, предполагающая соглашение между странами на предмет осуществления экспортно-импортных операций в национальных валютах; а также осуществление взаимной торговли по прямому курсу к российскому рублю, рассчитанному с учетом паритета покупательной способности. На основе проведенного анализа сделан следующий вывод: возможность перехода на единую внутреннюю платежную систему в странах евразийской интеграции с учетом расчета прямых курсов представляется более приемлемой, нежели создание валютного союза. Օба сценария могут усилить торгово-экономические связи между странами ЕАЭС и повысить выгоды каждой из стран от создания интеграционного объединения. Таким образом, последний сценарий является наиболее целесообразным в целях повышения эффективности функционирования интеграционного блока.

Լիանա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՍՑԵՆԱՐՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
Բանալի բառեր՝ դրամավարկային քաղաքականություն, տնտեսական ինտեգրացիա, արժութային միություն, ԵՏՄ, արժութային կարգավորման քաղաքականություն, արժութային ինտեգրացիայի սցենարներ:
Հոդվածում դիտարկված է ԵՏՄ արժութային կարգավորման երկու հեռանկար, մասնավորապես ՝ ուղղակի փոխարժեքի կիրառման հնարավորությունը, որը ենթադրում է արտահանման և ներմուծման գործարքների իրականացում ազգային արժույթներով, և փոխադարձ առևտրաշրջանառության հնարավորությունը ռուսական ռուբլու նկատմամբ ուղղակի փոխարժեքով գնողունակության պարիտետը հաշվի առնելով:
Վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել հետևյալը. եվրասիական ինտեգրման երկրներում միասնական վճարային համակարգին անցնելու հնարավորությունը ավելի նպատակահարմար է թվում՝ հաշվի առնելով ուղղակի փոխարժեքների հաշվարկը: Երկու սցենարները կարող են խթանել առևտրային եւ տնտեսական կապերը ԵՏՄ երկրների միջև ու ավելի շահավետ դարձնել ԵՏՄ անդամակցությունը: Այսպիսով, վերջին սցենարը առավել նպատակահարմար է ինտեգրացիոն միավորման արդյունավետության բարձրացման համար:

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СТРАНАХ ЕАЭС: ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ