ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
ՀԱՅԿ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հայաստանում տնտեսության մեջ ներդրումների ներգրավման կարևոր նախապայմաններից է հանդիսանում ներդրումային ռիսկերի արդյունավետ կառավարումը: Ներդրումային ռիսկերի կառավարման գործիքների ու մեթոդների ներդրումը ժամանակակից տնտեսական պայմաններում թույլ է տալիս ապահովել կազմակերպությունների ֆինանսական կայունությունը, ինչպես նաև բարձրացնել անբարենպաստ տնտեսական իրավիճակների նկատմամբ վերջիններիս դիմադրողականությունը:
Ներդրումային ռիսկերի կառավարման բարձր արդյունավետության ապահովման համար անհրաժեշտ է ռիսկերի կառավարման ռազմավարության և մարտավարության մշակում, համապատասխան մեթոդների և գործիքների համալիր կիրառում, ինչի արդյունքում հնարավոր կլինի զգալիորեն նվազեցնել ներդրումների ռիսկայնությունը և բարձրացնել դրանց եկամտաբերությունը:

Айк МКХИТАРЯН
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РИСКОМ
Ключевые слова: инвестиционные риски, стратегическое и тактическое управление, методы и инструменты.
В Армении одним из важных предварительных условий для инвестиций является эффективное управление инвестиционными рисками. Внедрение инструментов и методов управления инвестиционными рисками в современных экономических условиях позволяет обеспечить финансовую устойчивость организаций, а также повысить их конкурентоспособность в неблагоприятных экономических условиях.
Для обеспечения высокой эффективности управления инвестиционными рисками необходимо разработать стратегии и тактику управления рисками, применять комплексные методы и инструменты, в результате которых можно будет существенно снизить риск инвестиций и повысить их рентабельность.

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ  ԵՎ  ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ