ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Կարեն ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Գարիկ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածում իրականացվել է մակրոտնտեսական կայունության և տնտեսական աճի միջև կապի ուսումնասիրություն: Կատարվել է ՀՀ տնտեսությունում մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող ցուցանիշների շարժընթացի վերլուծություն և տնտեսաչափական մոդելի միջոցով գնահատվել է դրանց ազդեցությունը իրական ՀՆԱ-ի աճի վրա: Հիմնավորվել է, որ մակրոտնտեսական կայունությունը հանդիսանում է անհրաժեշտ պայման կայուն և երկարաժամկետ տնտեսական աճի ապահովման համար:

Карен ГРИГОРЯН
Гарик ПЕТРОСЯН
ЗНАЧЕНИЯ Н НЕОБХОДИМОСТЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Ключевые слова: макроэкономическая стабильность, ВВП, индикаторы, характеризующие стабильность, инфляция, государственный долг, реальная процентная ставка, обменный курс, текущий счет.
В статье рассматривается связь между макроэкономической стабильностью и экономическим ростом. Осуществлено анализ индикаторов, характеризующие макроэкономическую стабильность и с помощью эконометрической модели было оценено их влияния на роста реального ВВП. Обосновывалось, что макроэкономическая стабильность является необходимым условием устойчивого и долгосрочного экономического роста.

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ