ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Մանե ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
ՓՄՁ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԵՐԿՐՈՒՄ․ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՓՄՁ սուբյեկտների դասակարգման հիմնավորված ցուցանիշների կիրառումը հնարավորություն է տալիս թիրախավորել պետական աջակցության մեխանիզմները։ ՓՄՁ դասակարգման հիմքում կարող են դրվել ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական չափանիշներ։ Հայաստանում ՓՄՁ դասակարգման համար ներդրված ցուցանիշների համակարգը համադրելի է Եվրամիությունում կիրառվող համակարգի հետ։ Հայաստանում ՓՄՁ համարվելու ցուցանիշների համար սահմանված տարեկան հասույթի և ակտիվների առավելագույն արժեքները 10-23 անգամ ցածր են ԵՄ արժեքներից, որի պայմաններում Հայաստանում միջին ձեռնարկատիրության չափորոշիչները տնտեսապես անհիմն են։

Мане БЕГЛАРЯН
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В АРМЕНИИ И ЗА РУБЕЖОМ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова: МСБ, классификация, менеджмент, качественный, количественный, показатели, прибыль, активы.
Внедрение обоснованных показателей классификации МСБ позволяет целенаправлять механизмы государственной поддержки. Основой классификации МСБ могут быть как количественные, так и качественные критерии. Система показателей классификации МСБ в Армении сопоставима с системой, используемой в Европейском Союзе. Однако максимальное значение показателей годового оборота и активов для МСБ в Армении в 10-23 раза ниже, чем значения в ЕС, при которых критерии среднего бизнеса в Армении экономически не обоснованы.

ՓՄՁ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԵՐԿՐՈՒՄ․ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ