ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Սուքիաս ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ՏԱՐԱՆՋԱՏՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

Հոդվածում վերլուծվել են սեփականության տարբեր ձևերի բնութագրիչ առանձնահատկությունները՝ ունեցվածքի կառավարման և տնտեսական գործունեության վերջնական արդյունքի բաշխման ու վերաբաշխման տեսանկյունից: Ինչպես նաև քննարկել է բաժնետիրական սեփականությունը՝ որպես սեփականության առանձնահատուկ ձև՝ ներկայացնելով հիմնային հատկանիշները:

Сукиас АВЕТИСЯН
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: собственность, имущество, право, форма собственности, акционерная собственность.
В статье проанализированы особенности разных форм собственности: с точки зрения управления имуществом и распределения и перераспределения конечного результата экономической деятельности.
А также обсуждена акционерная собственность как особая форма собственности, представляя основные характеристики.

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ՏԱՐԱՆՋԱՏՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ