ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Սուքիաս ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Սեփականության իրավունքը կարևոր դեր է խաղում երկրի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական առաջընթացի ապահովման գործում: Սեփականության կայուն և պաշտպանված իրավունքը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց թույլ է տալիս լիարժեքորեն օգտագործել իրենց աշխատանքի արդյունքները և նախադրյալնր ստեղծել ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար: Մյուս կողմից, պակաս կարևոր չէ նաև սեփականության գրանցման դյուրինության հետ կապված հիմնահարցերը: Հոդվածում վերլուծվել են սեփականության իրավունքի գրանցման և պաշտպանության ներկա վիճակը ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ տարածաշրջանային և տնտեսական տարբեր միավորումներում:

Сукиас АВЕТИСЯН
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИСТРАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ В РА
Ключевые слова: право собственности, защита прав собственности, право физической собственности, право интеллектуальной собственности.
Право собственности играет важную роль в социально-экономическом и политическом прогрессе страны. Стабильное и защищенное владение имуществом позволяет физическим и юридическим лицам полностью использовать результаты своей работы и создавать предпосылки для эффективного использования ресурсов. С другой стороны, не менее важны вопросы, касающиеся упрощения регистрации собственности. В статье анализируется текущее состояние регистрации и защиты прав собственности как в Армении, так и в различных региональных и экономических единицах.

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ