ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Սուրեն ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ԳՈՒՅՔԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԲԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

«Անշարժ գույքի գնահատման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, անշարժ գույքի գնահատման ստանդարտով, նորմատիվ իրավական այլ ակտերով, ինչպես նաև մասնագիտական գրականության մեջ ներկայացվում և սահմանվում են գույքի արժեքի բազմաթիվ տեսակներ: Ինչպես անշարժ, այնպես էլª շարժական գույքի արժեքները կարելի է խմբավորել երկու ուղղություններովª շուկայական արժեքներ և շուկայականից տարբերվող արժեքներ: Սահմանումները և բացատրականները տրվում են հակիրճª հնարավորինս սեղմ ձևակերպումներով, փոքր օրինակներով: Հոդվածում կատարվում են դրանցից մի քանիսի մասնագիտական պարզաբանումներ:

Сурен ТОРОСЯН
СОВОКУПНОСТЬ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА И СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ
Ключевые слова: недвижемое имущество, , право на собственность, рыночная стоимость недвижимости, движемое имущество.
Различные виды стоимости имущества представлены и определены в Законе Республики Армения «Об оценке недвижимости», «Стандарте оценки недвижимости», в правовых актах, а также в профессиональной литературе. Типы стоимости недвижимоого и движимого имущества в основном разделяются на две группы; рыночнaя стоимость и стоимости различающиеся от рыночной стоимости. Определения видов стоимостей в вышеуказанных документах и в литературе приводятся кратко, в сжатой форме, в основном с небольшими примерами. В настоящей статье приводятся конкретные объяснения некоторых из них.

ԳՈՒՅՔԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԲԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ