ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Լուսյա ԳԱԼՈՅԱՆ
ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԸ. ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Հոդվածում քննարկվել են դեմոկրատիայի` տնտեսական աճի վրա ունեցած ազդեցության բացահայտմանն ուղղված որոշ հիմնահարցեր: Վերլուծությունների արդյունքները փաստել են, որ ուժեղ իրավակարգով երկրներում դեմոկրատացումը խթանում է տնտեսական աճը, իսկ թույլ իրավակարգով երկրներում դեմոկրատացումը բացասական է ազդում տնտեսական աճի վրա. թույլ իրավակարգի պայմաններում դեմոկրատացումը բերում է այսպես կոչված ոչ լիբերալ դեմոկրատիայի առաջացման: Այլ կերպ ասած` դեմոկրատացումը առանց օրենքների և իրավակարգի ապահովման վատ է անդրադառնում տնտեսական աճի վրա: Դա այն գինն է, որը պետք է վճարել վաղ քաղաքական դեմոկրատացման համար: Հետևաբար, ցածր իրավակարգով երկրներում ամբողջական լիբերալ դեմոկրատացման ամենակարճ ճանապարհը ընկած է ոչ թե «ցանկացած գնով» արագ դեմոկրատացման իրականացման, այլ իրավակարգի ամրապնդման հիմքում:

Луся ГАЛОЯН
ДЕМОКРАТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: BОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Ключевые слова: Демократия, либерализм, правопорядок, либеральная демократия, экономический рост, институт.
В статье обсуждались некоторые ключевые проблемы влияния демократии на экономический рост. Результаты анализа показали, что демократизация в странах с более сильным юридическим статусом способствует экономическому росту, а демократизация в странах с более слабыми правовыми системами оказывает негативное влияние на экономический рост. В условиях слабого закона демократизация ведет к так называемой нелиберальной демократии. Другими словами, демократизация без права и порядка имеет негативное влияние на экономический рост. Такова цена, которую мы должны платить за раннюю политическую демократизацию. Следовательно, в странах с низким уровнем права кратчайший путь к полной либеральной демократизации заключается в укреплении верховенства закона, а не в ускорении процесса демократизации «любой ценой».

ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԸ. ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ