ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Անի ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՅՐՈՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Հոդվածում քննարկվում է նեյրոմարքեթինգի ուսումնասիրման առարկան, մարդկանց վարքագծի կախվածությունը ուղեղի կառուցվածքի տարբեր տեղամասերում ընթացող հուզական գործընթացներից: Հենվելով այդ ուսումնասիրությունների վրա՝ ներկայացվում է նեյրոմարքեթինգի նշանակությունը ինչպես սպառողների կյանքում, այնպես էլ կազմակերպության գործունեության արդյունավետության բարձրացման հարցում:

Ани МАНУКЯН
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЙРОМАРКЕТИНГА
Ключевые слова: нейроэкономика, нейромаркетинг, эмоции, мотивационные структуры.
В статье обсуждается предмет изучения нейромаркетинга, зависимость поведения людей от эмоциональных процессах происходяших в разных частях головного мозга. Опираясь на эти исследования, представляется значимость нейромаркетинга как в жизни потребителей, так и в вопросах увеличения эффективности деятельности организации.

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՅՐՈՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ