ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Անի ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՍՊԱՌՈՂԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՎ ԲՐԵՆԴԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆԵՅՐՈՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Հոդվածում քննարկվում են սպառողի վարքագծի վրա ազդող նեյրոմարքեթինգային գործոնները, զգայարանների միջոցով մարքեթինգային ներգործության մեծացումը, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ կիրառման հարցեր: Նեյրոմարքեթինգի կիրառման վերլուծության արդյունքում պարզ է դարձել, որ զգայական բրենդինգը դեռևս չի իրականցվում լիարժեք կերպով: Առաջարկվել են նեյրոմարքեթինգի արդյունավետության բարձրացման ուղիներ:

Ани МАНУКЯН
НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ И СОЗДАНИЯ БРЕНДА
Ключевые слова: нейромаркетинг, чувства, ассоциации. чувственный брендинг.
В статье обсуждается факторы нейромаркетинга, влияющие на поведение потребителей, при помощи чувств усиленя маркетингового воздействия, а также вопроси их эффективного применения. В результате анализа применения нейромаркетинга стало ясно, что чувственный брендинг еще не полностью осуществляется. Предложены способы повышения эффективности нейромаркетинга.

ՍՊԱՌՈՂԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՎ ԲՐԵՆԴԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆԵՅՐՈՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ