ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Անահիտ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ
ԿԱԴՐԵՐԻ ՀՈՍՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ ԿՈԼԵԿՏԻՎՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Աշխատանքային կոլեկտիվների սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը յուրատեսակ պրիզմա է, որով բեկվում են կադրերի հոսունության այնպիսի պատճառներ, ինչպիսիք են` աշխատավարձի մեծությունը, աշխատանքի բովանդակությունն ու պայմանները, բնակավայրի ու աշխատավայրի հեռավորությունը և այլն: Սակայն ըստ մեր հետազոտությունների արդյունքների աշխատանքային կոլեկտիվների սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի ինդիկատոր պետք է ընդունել ոչ թե իրական, այլ պոտենցիալ հոսունությունը: Ընդ որում, դրա պատճառների մեջ բացասական ՍՀՄ ունեցող ստորաբաժանումում էական են ցածր աշխատավարձը և ենթակաների նկատմամբ ղեկավարների վատ վերաբերմունքը:

Анаит ШАХБАЗЯН
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ НА УРОВЕНЬ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РА
Ключевые слова: фактическая текучесть кадров, потенциальная текучесть кадров, социально-психологический климат, социальний состав кадров, демографический состав кадров, негативний климат, благоприятный климат, движение кадров.
Социально-психологический климат трудового коллектива- это своеобразная призма по которой переломляются такие причины текучести кадров, как уровень заработной платы, содержание и условия труда, расстояние от места проживания до работы и т.д. Однако, по результатам наших исследований, индикатор социально-психологического климата трудового коллектива надо принять не фактическаю, а потенциальную текучесть кадров. Причем в причинах потенциальной текучести кадров с негативным социально-психологическим климатом в исследуваемом подразделении существенны как уровень заработной платы, так и отношение руководителей к подчиненным.

ԿԱԴՐԵՐԻ ՀՈՍՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ ԿՈԼԵԿՏԻՎՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ