ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Հայկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՁԵՎ

Համաշխարհային մրցակցության պայմաններում հանրային-մասնավոր գործընկերության (ՀՄԳ) սկզբունքով իշխանությունների և մասնավոր հատվածի գործընկերային հարաբերությունների ձևավորման մեխանիզմների բարելավումը, կառավարության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և գործարար համայնքի միջև համակարգված համագործակցության ապահովումը ՀՀ տնտեսության զարգացման կարևոր նախապայմաններից է: Զարգացնելով և կատարելագործելով ՀՄԳ մեխանիզմները՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները համայնքներում հնարավորություն կստեղծեն մասնավոր կապիտալի տեսքով լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու առաջնահերթ ենթակառուցվածքային նախագծերում, սոցիալական նշանակության, համայնքային տնտեսության օբյեկտներում՝ ապահովելով բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումը և որակյալ ծառայությունների մատուցումը:

Айк САРГСЯН
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Ключевые слова: муниципально-частные инвестиционные проекты, муниципальное образование, партнерство, частный инвестор, органы местного самоуправления.
Совершенствование механизмов партнерских отношений между государственным и частным секторами в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в условиях глобальной конкуренции, обеспечение координированного сотрудничества между правительством, органами местного самоуправления и бизнес-структурами является одной из важных предпосылк для развития экономики Армении. Развивая и совершенствуя механизмы ГЧП, государственные и местные органы самоуправления будут иметь возможность привлекать дополнительные ресурсы в форме частного капитала в приоритетные инфраструктурные проекты, в социальные и муниципальные объекты для повышения уровня жизни населения и предоставления качественных услуг.

ՀԱՆՐԱՅԻՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՁԵՎ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ