ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Ռիտա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀՀ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ VAR-Ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆԵՐՔՈ ՊԱՀՈՒՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՇԵՄԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

Ուսումնասիրվել է ՀՀ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի հիմնական ռիսկերը, թերությունները և առավելությունները: Առաջարկվել է պահուստավորման նվազագույն շեմ, որի հաշվարկման համար հիմք է համարվել VAR գնահատականը:

Рита ОГАНИСЯН
РИСКИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО
РЕЗЕРВНОГО ЛИМИТА С ОЦЕНКОЙ VAR
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионный фонд, актив, инвестиция, риск.
Изучены основные риски, недостатки и преимущества накопительной пенсионной системы Армении. Был предложен минимальный лимит для резервного фонда, где VAR был основным элементом для расчетов.

ՀՀ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ  VAR-Ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆԵՐՔՈ ՊԱՀՈՒՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՇԵՄԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ