ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Նազենիկ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՅԱՆՔԻ ՍՊԱՍՎՈՂ ՄԻՋԻՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ. ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Կյանքի սպասվող միջին տևողությունը ծննդյան պահից առողջապահության համակարգի գործունեության արդյունքը գնահատող հիմնական ցուցանիշն է: Առողջապահության ֆինանսավորման տարբեր համակարգեր ունեցող մի շարք երկրների օրինակով ցույց է տրվել կյանքի սպասվող միջին տևողության վրա առողջապահության ծախսերի ազդեցությունը: Համեմատական վերլուծության արդյունքների հիման վրա հիմնավորվել է, որ առողջապահության պետական ֆինանսավորման կառուցակարգերը հանդիսանում են բժշկական ծառայությունների համընդհանուր հասանելիության ապահովման և կյանքի սպասվող միջին տևողության ավելացման հիմնական բանալին:

Назеник САМВЕЛЯН
ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ОЖИДАЕМУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова: механизмы финансирования здравоохранения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, эффективность деятельности систем здравоохранения, основные показатели финансирования здравоохранения, социально-страховая система, бюджетная система, частная система здравоохранения.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении является основным показателем, оценивающим результаты деятельности системы здравоохранения. На примере системы здравоохранения некоторых стран, имеющих разные источники финансирования, показано влияние расходов на здравоохранение на ожидаемую продолжительность жизни. В результате сравнительного анализа, обосновано, что государственные механизмы финансирования здравоохранения являются основным ключем для обеспечения всеобщего доступа услуг здравоохранения и повышения ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՅԱՆՔԻ ՍՊԱՍՎՈՂ ՄԻՋԻՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ. ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ