ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Սամվել ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԼԻԶԻՆԳԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հոդվածում դիտարկվել է գյուղատնտեսության ոլորտում տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիրը, որին ՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել 2017թ. սեպտեմբերին: Նոր ծրագրով նախատեսվում է տրամադրել 3-10 մլն դրամի վարկեր 5% տոկոսադրույքով, մինչեւ 5 տարի ժամկետով: Սակայն, վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ընտանեկան գյուղացիական տնտեսությունների մեծ մասը, որոնք ունեն միջին հաշվով 1.4 հա գյուղատնտեսական հողաատեսքեր, չեն կարող հիմնավորել 3 մլն դրամը գերազանցող վարկի պահանջը, առավել ևս, որ ներդրումների կառուցվածքում շրջանառու միջոցների տեսակարար կշիռը 30 % -ից ավելին կազմելու դեպքում վարկավորումը կիրականացվի մինչև 2 տարի ժամկետով: Այդպիսի մոտեցումը, իհարկե, կարող է նպաստել տնտեսությունների խոշորացմանը, սակայն դա տեղի կունենա փոքր տնտեսությունների սնանկացման և գյուղական բնակչության արտահոսքի ակտիվացման հաշվին: Հետեւաբար, առաջարկվում է անհապաղ վերանայել ծրագրի պայմանները:

Самвел АВЕТИСЯН
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СУБСИДИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТОВ И ЛИЗИНГА
Ключевые слова: сельское хозяйства, кредиты, процентная ставка, субсидирование, поддержка, эффективность.
В статье рассматривается программа субсидирование процентных ставок по сельскохозяйственным кредитам, утвержденным правительством Армении в сентябре 2017 г. Новая программа предусматривает выделение кредитов в размере 3-10 млн драмов с 5% -ной процентной ставкой до 5 лет. Однако анализ показывает, что большинство домашних хозяйств, имеющий в среднем 1,48 гектара сельскохозяйственных земель не могут обосновать кредит более 3 млн, особенно если доля оборотного капитала в структуре инвестиций превышает 30%, то срок сокращается на 2 года. Разумеется, такой подход может способствовать консолидацию крестянскых хозяйств, но это произойдет за счет банкротства маленьких хозяйств и активизации оттока сельского населения. Поэтому рекомендуется немедленно пересмотривать условия программы.

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ  ԵՎ ԼԻԶԻՆԳԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ