ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Աննա ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Նորա ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՀՀ էներգետիկ անկախության, տնտեսության մրցունակության և բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման տեսանկյունից հեռանկարային է էներգետիկ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության մակարդակի բարձրացումը։
Էներգետիկ համակարգի հիմնական խնդիրների պետական կարգավորման ջանքերը պետք է կապված լինեն բնագավառի զարգացման` ներդրումային, ֆինանսական և այլ ծրագրերի մշակման, օբյեկտների վերակառուցման ու արդիականացման գործում առկա վարկերի արդյունավետ օգտագործման, նոր վարկերի ձեռք բերման, սեփական վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների և արտադրական հզորությունների օգտագործման, շուկայի ազատականացման հետ։
ՀՀ էներգետիկ անվտանգությունը ապահովելու և արտաքին ռիսկերը նվազեցնելու գործում կարևոր նշանակություն ունեն էներգակիրների տարատեսականացումը և նրանց պահեստավորման հնարավորությունները և էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտագործումը։

Анна КАРАПЕТЯН
Нора АЙВАЗЯН
ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергоэффективность, устойчивое развитие. Возобновляемая энергетика, импорт.
В статье рассмотрены задачи повышения энергетической независимости,конкурентоспособности и роста жизненного уровня населения РА на основе повышения в стране уровня энергоэффективности и энергосбережения.Сделан вывод о том,что государственное регулирование энергетической системы должно быть связано с разработкой инновационно- финансовых программ ,грамотным ведением кредитной политики, использованием собственных возобновимых энергетических ресурсов и производственных мощностей, а также либерализацией рынка. Актуализированы вопросы обеспечения энергетической безопасности и понижения степени воздействия внешних рисков.

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ