ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Նորա ԱՅՎԱԶՅԱՆ Աննա ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԶԱՑԻԱՅԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Հոդվածը նվիրված է ՀՀ էներգետիկ համակարգում այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների դերին և ՀՀ տնտեսության էկոլոգիզացիայի հնարավոր ուղիներին: Հոդվածում քննարկվում են նաև կլիմայի փոփոխության ակնկալվող բացասական ինչպես սոցիալական, այնպես էլ տնտեսական հետևանքները և ներկայացվում դրանց մեղմման միջոցառումները: Հովածում այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման խթանման նպատակով առաջարկվում է կիրառել էկոլոգիական գործակից՝ գույքահարկի և տնտեսական մեխանիզմի այլ տարրերի հետ համակցությամբ:

Нора АЙВАЗЯН
Анна КАРАПЕТЯН
РОЛЬ СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ПРОЦЕССАХ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РА
Ключевые слова: ядерная энергетика, энергетика, зеленая энергетика, энергия ветра, гидроэнергетика.
Статья посвящена изучению роли источников альтернативной энергии в энергетической системе РА и возможных путей экологизации экономики страны.Рассмотрен предполагаемый спектр отрицательных социальных и экономических последствий,связанных с изменением климата,и предложены мероприятия по их смягчению.С целью стимулирования использования источников альтернативной энергии рекомендуется применить/внедрить экологический коэффициент на основе сочетания налога на недвижимость и других элементов/инструментов экономического механизма.

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԶԱՑԻԱՅԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ