ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Աստղիկ ՓԱՐՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սույն հոդվածում առաջարկվում է ջրի որակի ցուցանիշների դասակարգման վիճակագրական մեթոդ: Կատարել ենք քլաստերային վերլուծություն՝ Հայաստանի Հանրապետության Հյուսիսային ջրավազանի ջրային օբյեկտների դիտակետերի նույն ժամանակահատվածում վերցված մեկ փորձանմուշի փաստացի արդյունքների գնահատականների հիման վրա: Համեմատել ենք ստացած արդյունքները նույն դիտակետերի նույն ժամանակահատվածում վերցված մեկ փորձանմուշի փաստացի արդյունքների համար կատարած քլաստերային վերլուծության արդյունքների հետ, փորձել վերհանել պաշտոնական գնահատմամբ կատարած վերլուծության առավելությունները ու թերությունները:

Астгик ПАРСЯН
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: кластер, кластерный анализ, качество воды, оценка качества, показатели качества.
В данной статье представлен статистический метод классификации показателей качества воды. Мы провели кластерный анализ, основанный на результатах фактических результатов одного пробного образца, взятого в то же время в точках водных объектов в Северном бассейне Республики Армения. Мы сравнили результаты с результатами кластерного анализа, выполненного для фактических результатов одного и того же пробного образца в одно и то же время, и попытались разоблачить преимущества и недостатки официальной оценки.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ