ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Աստղիկ ՓԱՐՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՔԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

Սույն հոդվածում առաջարկվում է ջրի որակի ցուցանիշների դասակարգման վիճակագրական մեթոդ: Կատարել ենք քլաստերային վերլուծություն՝ Հայաստանի Հանրապետության Հյուսիսային ջրավազանի ջրային օբյեկտների դիտակետերի նույն ժամանակահատվածում վերցված մեկ փորձանմուշի փաստացի տվյալների հիման վրա: Արդյունքում ստացել ենք ջրի գնահատման մեկ այլ տարբերակ, որը ևս կարող է արդյունավետ լինել:

Астгик ПАРСЯН
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЬЯ ВОД РА НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО БАССЕЙНА
Ключевые слова: поверхностная вода, качество воды, оценка воды, кластер, кластерный анализ.
В данной статье представлен статистический метод классификации показателей качества воды. Мы провели кластерный анализ, основанный на фактических данных одного пробного образца, взятого в то же время на водных объектах Северного бассейна Республики Армения. В результате у нас есть еще один вариант оценки воды, который также может быть эффективным.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՔԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ