ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Шираз ВАРДАНЯН
СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются сущность трансфертного ценообразования и особенности использования основных методов трансфертного ценообразования. В заключении автором делается вывод о применимости методов трансфертного ценообразования в качестве инструмента регулирования внутрифирменных отношений.

Շիրազ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՏՐԱՆՍՖԵՐԱՅԻՆ ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Բանալի բառեր` կազմակերպության ներքին կառավարում, տրանսֆերային գնագոյացում, տրանսֆերային գնագոյացման մեթոդներ:
Հոդվածում դիտարկվում է տրանսֆերային գնագոյացման էությունը եւ դրա հիմնական մեթոդների օգտագործման առանձնահատկությունները: Հեղինակը եզրակացություն է տալիս տրանսֆերային գնագոյացման մեթոդների կիրառելիության մասին, որպես ներկազմակերպական հարաբերությունների կարգավորման գործիք:

СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ