ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Шираз ВАРДАНЯН
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

Эффективное взаимодействие подразделений корпорации требует оптимального использования инструментов внутрифирменного управления, направленных на обеспечение высоких показателей подразделений и завоевание конкурентной позиции на рынке при интеграции с корпоративной стратегией. В работе проводится сравнение основных инструментов внутрифирменного управления и особенностей их использования в подразделениях ТНК в РА и в армянских корпоративных структурах.

Շիրազ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Բանալի բառեր՝ ներքին կառավարում, կառավարման գործիքներ, կորպորացիա:
Կորպորացիայի ստորաբաժանումների միջեւ արդյունավետ փոխգործակցությունը պահանջում է ներքին կառավարման գործիքների օպտիմալ օգտագործում, որոնք ուղղված են ստորաբաժանումների բարձր արդյունավետության ապահովմանը եւ շուկայում մրցակցային դիրքի հաղթահարմանը` կորպորատիվ ռազմավարության հետ ինտեգրվելու պայմաններում: Աշխատանքում համեմատվում են ներքին կառավարման հիմնական գործիքները եւ դրանց օգտագործման առանձնահատկությունները ՀՀ տրանսնացիոնալ կորպորացիաների ստորաբաժանումներում եւ հայկական կորպորատիվ կառույցներում:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ