ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Արամ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՇԱՐԺԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2012-2016ԹԹ.

Ժամանակակից պետության տնտեսագիտությունը հանգում է հանրային կառավարման հնարավորությունների և նախադրյալների բացահայտմանն ու դրանց կենսագործմանը, որոնք առավել արդյունավետ և «մարդկային» կդարձնեն ինչպես կառավարման ողջ համակարգի բովանդակությունը, այնպես էլ դրա ձևերը: Վերջիններս մշտապես գտնվում են «Հանրային կառավարման մարմիններ-պետության քաղաքացիներ» հարաբերությունների կիզակետում և ուշադրության կենտրոնում: Հիմնականում նշված հարաբերությունների հենց այդ «տեղամասում» է ձևավորվում քաղաքացիների կարծիքն ու վերաբերմունքը իշխանության և նրա առանձին օղակների աշխատանքի արդյունավետության վերաբերյալ:
Հեղինակը, ելնելով ՀՀ 2012-2016թթ պետական բյուջեի հաշվետվություններից, փաստացի նյութերի հիման վրա վերլուծել և գնահատել է դրանց միտումները, կառուցվածքային և գործառութային բացթողումներն ու թերությունները, որոնք ձևավորում են երկրի հիմնական ֆինանսական ծրագրերը:

Арам ХАЧАТУРЯН
ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ НА 2012-2016 ГГ.
Ключевые слова: Система государственного управления, государственный бюджет, общественные услуги, законодательные, исполнительные и судебные органы, расходы на оборону, субсидии, гранты.
Экономика современного государства - это открытие и реализация возможностей государственного управления и предпосылок, которые сделают более эффективным и "человеческим", как содержание всей системы управления , а также его формы. Последние постоянно находятся в центре отношений "Государственные органы управления - граждане государства". В большинстве именно в этом "участке" вышеупомянутых отношений формируются мнение и отношения граждан к эффективности деятельности власти и его отдельных структур.
Автор основываясь на отчетах госбюджета за 2012-2016 гг.исходя из фактических материалов, проанализировал и оценил их тенденции, структурные и функциональные недостатки и пробелы, которые формируют основные финансовые проекты страны.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՇԱՐԺԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2012-2016ԹԹ.  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ