ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Ռաֆիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Բանկային համակարգի կայունության վրա ազդում են մի շարք արտաքին ու ներքին ռիսկեր և համակարգային կառավարման մոտեցման բացակայության դեպքում, կախված ինչպես ներքին տնտեսական զարգացումներից, այնպես էլ գործընկեր երկրներում անբարենպաստ իրադարձություններից, այդ ռիսկերի դրսևորումները կարող են հանգեցնել ֆինանսական համակարգի համար անցանկալի հետևանքների: Համաշխարհային անկայուն տնտեսական աճը, զարգացող երկրներում և հատկապես՝ ՌԴ-ում առկա տնտեսական հիմնախնդիրները բացասաբար են անդրադարձել ՀՀ տնտեսական աճի, ներդրումային միջավայրի և մասնավոր փոխանցումների վրա: Սակայն, ՀՀ ԿԲ կողմից որդեգրած համարժեք դրամավարկային քաղաքականության, ինչպես նաև բանկերի կողմից կանոնադրական կապիտալի համալրումների արդյունքում բանկային համակարգի կապիտալի համարժեքության և իրացվելիութան բարելավման շնորհիվ հնարավոր դարձավ ոչ միայն պահպանել, այլև ամրապնդել Հայաստանի բանկային համակարգի ֆինանսական կայունութունը:

Рафик АРУТЮНЯН
ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РА
Ключевые слова: банковская система, экономика, финансовая стабильность, внешние и внутренние факторы, денежно-кредитнаяполитика.
На стабильность банковской системы влияют некоторые внешние и внутренние риски, и при отсустствии подхода к системному управлению, в зависимости как от внутренних экономических развитий, так и от событий , происходящих в странах-партнерах, проявления этих рисков могут привести к нежелательным последствиям в финансовой системе.
Всемирный нестабильный экономический рост, наличие экономических проблем в развивающихся странах и особенно в РФ, негативно отразились на экономическом росте РА, инвестиционной среде и частных переводах. Однако, в результате принятой Центральным Банком РА соответствующей денежно-кредитной политики, а также в результате пополнения банками уставных капиталов, улучшилась достаточность капитала банковской системы и ее ликвидность, благодаря чему стало возможным не только сохранить стабильность банковской системы РА, но и укрепить ее.

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ