ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Անի ՄԻՐԶՈՅԱՆ
ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող հայրենական կազմակերպություններում դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերլուծությունը հնարավորություն ընձեռեց բացահայտել կառուցվածքային անհամապատասխանության խնդիրը սեփական ընթացիկ ակտիվների, մասնավորապես իրացվելիության վերահսկողության կապի համատեքստում։
Սույն հոդվածի շրջանակներում, Երևանի շամպայն-գինիների գործարան ԲԲԸ-ի 2009-2016թթ. ֆինանսական հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա առաջարկել ենք իրացվելիության համալիր կառավարման նպատակով ընթացիկ ակտիվների և ընթացիկ պարտավորությունների կառուցվածքի փոփոխման մոտեցում։ Արդյունքում, կառուցվել են երկու ռեգրեսիոն հավասարումներ, ըստ որոնց էլ ներկայացվել են վերլուծված տարիների համար ընթացիկ ակտիվների և ընթացիկ պարտավորությունների կառուցվածքային տարբերակներ։
Գնահատման արդյունքների հիման վրա ներկայացվել են տեսագործնական բնույթի առաջարկություններ։

Ани МИРЗОЯН
ПОДХОД К ВЗАИМОСВЯЗАННОМУ НАДЗОРУ ДЕБИТОРСКИХ И КРЕДИТОРСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, текущие активы, текущие обязательства, баланс ликвидности, риск.
Анализ кредиторских и дебиторских задолженностей отечественных компаний производящих алкогольные напитки дало возможность выявить проблему несогласованности собственных текущих активах, особенно в контексте контроля ликвидности. В рамках этой статьи основываясь на финансовых отчетах ОАО Ереванского Завода шампанских вин за 2009-2016гг. мы предложили подход к изменению структуры текущих активов и текущих обязательств для комплексного управления ликвидности. В результате были построены два уравнения регрессии, согласно которых были представлены структурные варианты текущих активов и текущих обязательств для исследованных годов.
Основываясь на результатах были представлены практические предложения.

ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ