ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Нарина МКРТИЧЯН
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РА

Становление и развитие малого и среднего бизнеса сыграло значительную роль в экономике независимой Армении, так как в развивающихся странах, где рыночные реформы находятся на разных ступенях реализации, МСБ приобретает особые функции в создании здоровой конкуренции, сокращении безработицы и мобилизации природных ресурсов.
В настоящее время субъекты малого и среднего бизнеса РА не активны в осуществлении экспортных операций, что обусловлено рядом присущих им проблем: технологических, технических, финансовых и т.д.

Նարինա ՄԿՐՏԻՉՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՓՈՔՐ և ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Բանալի բառեր՝ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն, ՓՄՁ սուբյեկտներ, արտահանում, արտահանման հիմնական ուղղություններ, ապրանքներ:
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության կայացումն ու զարգացումը էական դեր խաղաց անկախ Հայաստանի տնտեսության համար, քանի որ զարգացող երկրներում, որտեղ շուկայական բարեփոխումները գտնվում են իրականացման տարբեր աստիճանների վրա, փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը իրականացնում է այնպիսի կարևոր գործառույթներ, ինչպիսիք են՝ առողջ մրցակցության ստեղծում, գործազրկության կրճատում, բնական պաշարների մոբիլիզացում և այլն:
Ներկայումս ՀՀ ՓՄՁ սուբյեկտները ակտիվ չեն արտահանման գործընթացներ իրականացնելիս, ինչը պայմանավորված է առկա մի շարք տեխնոլոգիական, տեխնիկական, ֆինանսական և այլ խնդիրներով:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РА  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ