ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Արթուր ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Հոդվածում քննարկվում են արտահանման խթանման արդյունավետ համակարգի կառուցման և գործարկման որոշ խնդիրներ: Մասնավորապես, ներկայացված են արտահանման խթանման համակարգի արդյունավետ գործարկման հիմնարար սկզբունքները, նպատակներն ու խնդիրները: Ցույց է տրված, որ արտահանման ռազմավարական զարգացման հայաստանյան մոդելում շեշտադրում պետք է արվի ավանդական և ինովացիոն ուղղություններով արտահանման դիվերսիֆիկացիայի վրա: Որպես արտահանման խթանման համակարգի կատարելագործման ռազմավարական ուղղություն հոդվածում դիտարկվում է արտահանման զարգացման աջակցությունը:

Артур САРГСЯН
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РА
Ключевые слова: стимулирование экспорта, диверсификация экспорта, государственная система поддержки экспорта, поддержка развития экспорта, стратегия выхода на внешний рынок.
В статье рассмотрены некоторые вопросы формирования и функционирования эффективной системы стимулирования экспорта. В частности, представлены базисные принципы, цели и задачи эффективного функционирования системы стимулирования экспорта. Показано, что в армянской модели стратегического развития экспорта ключевым моментом является диверсификация экспорта в традиционном и инновационном направлениях. В качестве стратегического направления совершенствования системы стимулирования экспорта в статье рассмотрен вариант поддержки развития экспорта.

ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ