ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Римма КАРАПЕТЯН
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ

Ռիմմա ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ՑԱՆՑՈՒՄ
Բանալի բառեր՝ մատակարարման շղթայի կառավարում, պաշարների կառավարում, մանրածախ ցանց, խելացի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, վերլուծական տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ լոգիստիկայում, կատեգորիայի կառավարում:
Պաշարների կառավարումը մանրածախ բիզնեսի ամենածախսատար երևույթներից մեկն է։ Նշված հիմնախնդիրը հատկապես առաջանում է մանրածախ ցանցերում ապրանքների մեծ անվանացանկի և առևտրի օբյեկտների մեծաքանակության պատճառով։ Տվյալ աշխատանքը նվիրված է մանրածախ ցանցում պաշարների կառավարման գործընթացի կատարելագործմանը՝ բանականորեն ձևավորված պատվերների տեխնոլոգիայի և ապրանքաշրջանառության կառավարման կենտրոնացված տեղեկատվական համակարգի ներդրման շնորհիվ։ Նշվածը թույլ կտա բարձրացնել լոգիստական ծառայության մակարդակը և էապես իջեցնել ոչ իրացվելի պաշարների մասնաբաժինը։

Римма КАРАПЕТЯН
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
Управление запасами одно из самых затратных и проблемных явлений в розничном бизнесе. Данная проблема особенно проявляется в сетевой рознице за счет большого количества товарных наименований и объектах торговли. Данная работа посвящена совершенствованию процессов управления запасами розничной сети за счет применения технологии интеллектуального заказа и внедрения централизованной информационной системы управления товародвижением, что должно позволить компании повысить уровень логистического сервиса и существенно снизить долю неликвидных запасов.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ