ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Միքայել ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ Վահե ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Ռազմիկ ՀԱԿՈԲՅԱՆ Հրանտ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ

Հոդվածը նվիրված է ՀՀ արդյունաբերության, էներգետիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում ներդրումային քաղաքականության կատարելագործման հիմնախնդիրներին: Նշվածները, լինելով ՀՀ տնտեսական զարգացման առաջատար ոլորտները, ներկայիս պայմաններում պահանջում են նոր մոտեցումների և նորամուծական գործունեության արդյունքների մեծածավալ ներդրումներ: Այս համատեքստում անհրաժեշտ է վերանայել արդյունաբերական քաղաքականության մասնավորապես տարածաշրջանային արդյունաբերական քաղաքականության մշակման և իրականացման սկզբունքները: Գիտատեխնիկական հեղաշրջման արդի պայմաններում անհրաժեշտ է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորարարությունների շարունակական ներդրում, մասնավորապես՝ էներգետիկ արդյունաբերության մեջ:

Микаел МЕЛКУМЯН
Ваге АВЕТИСЯН
Размик АКОБЯН
Грант МАРГАРЯН
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РА В СФЕРАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: промышленность, политика, принцип, механизм, индустриальный комплекс, функция, государственная поддержка, инновационная политика, энергетика, информационные технологии.
Статья посвящена проблемам развития инновационной политики РА в сферах промышленности, энергетики и информационных технологий. Будучи одним из ключевых направлений экономического развития РА, в настоящее время требуются новые подходы к разработке механизмов внедрения инноваций в этих сферах. С этой точки зрения необходимо пересмотреть принципы формирования промышленной, в особенности региональной политики и механизмов реализации, внедрения новизны из ИТ сферы в промышленности.

ՀՀ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ