ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Հրանտ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՅՈՒՍ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Էներգետիկ բնագավառի ներքին խնդիրները բացահայտելու համար, նախևառաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել դրանք առաջացնող և լուծման հնարավոր պայմաններ ապահովող մակրոմիջավայրը: Հոդվածում ուսումնասիրվել ու բացահայտվել են էներգետիկայի և ՀՀ տնտեսության մյուս ճյուղերի՝գյուղատնտեսության, հանքագործական արդյունաբերության, մշակող արդյունաբերության, շինարարության, մեծածախ ու մանրածախ առևտրի, փոխադրումների և պահեստային տնտեսության, կացության ու հանրայինսննդիկազմակերպման, տեղեկատվության և կապի, ֆինանսական ու ապահովագրական գործունեության, կամ, առհասարակ տնտեսության ճյուղերի միջև եղած փոխադարձ կապերը և գնահատվել է դրանց ամրության աստիճանը:

Грант МАРГАРЯН
ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЭНЕРГЕТИКОЙ И ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ ЭКОНОМИКИ В РА
Ключевые слова: энергетическая сфера, электроэнергетическая система, электроэнергия, экономическая безопасность, корреляционный анализ, промышленность․
Чтобы выявить внутренние проблемы энергетического сектора, в первую очередь необходимо изучить окружающую макросреду, которая их генерирует и обеспечивает возможные условия для их решения. В статье рассмотрены и раскрыты взаимоотношения между отраслями в области энергетики и другими секторами экономики, такими как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и хранение, жилье и общественное питание, информация и коммуникационная, финансовая и страховая деятельность, а также степени их прочности.

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՅՈՒՍ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ