ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Արա ՔԱՌՅԱՆ Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՓՄՁ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված է էլեկտրոնային բիզնեսի նշանակությունն ու դերը, ինչպես նաև դրա ներդրման խոչընդոտները ՓՄՁ-ների համար: Անդրադարձ է կատարվել ՓՄՁ-ների կողմից դրան յուրացման, արգելքների և խոչընդոտների արդյունավետ հաղթահարման ուղիներին, դիտարկելով դրանք ներքին և արտաքին գործոնների առումով: Ներկայացվել է թվայնացման առանցքային քայլերը, գնահատվել է նաև դրա համար պահանջվող ներդրումները: Մեկնաբանվել է ՓՄՁ-ների համար էլ-բիզնեսի գործնական ներդրման համար կայքի կառուցման մոտեցումները՝ սեփական ուժերով և պատվիրակման կամ հյուրընկալման եղանակով, դրանց առավելություններն ու թերությունները: Հոդվածում մշակվել է ՓՄՁ-ների էլ-առևտրի և էլ-բիզնեսի յուրացման սխեմատիկ ճանապարհային քարտեզը և դրա առանցքային բաղադրիչները և չափորոշիչները:

Ара КАРЯН
Арман НАВАСАРДЯН
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА СРЕДИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РА
Ключевые слова: электронная комерция, электронный бизнес, стратегия освоения цифрового бизнеса, критериицифрового бизнеса.
В статье представлена значимость и роль электронной коммерции или цифрового бизнеса, а также проблемы и препятствия внедрения электронного бизнеса для МСП. Рассмотрены пути преодоления барьеров и препятствий освоения электронного бизнеса и коммерции для МСП, соответственно с точки зрения внутренних и внешних факторов. Представлены ключевые этапы внедрения цифровой коммерции, а также оценен требуемый объем инвестиций. Прокомментирован практический ввод электронной коммерции путем построения веб сайта - на основе подходов ее реализации собственными силами и аутсорсинга, представлены их преимущества и недостатки.В статье проработана схематическая дорожная карта, ее ключевые компоненты и основные критерии по освоениюэлектронной коммерции и электронного бизнеса для МСП.

ՀՀ-ՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՓՄՁ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ