ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Հասմիկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱՅԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

Լոգիստիկան՝ որպես նյութական հոսքերի պլանավորման, կառավարման և վերահսկողության տնտեսագիտական ուղղություն, լայն կիրառություն է գտել՝ սկսած 20-րդ դարի 60-ական թվականներից՝ պայմանավորված սպառողների շուկայի ձևավորմամբ: Իսկ ժամանակակից տնտեսագիտական հայեցակարգում այն սկսել է հանդես գալ որպես միջառարկայական գիտական ուղղություն, որը պատասխանատու է հոսքերի կառավարման արդյունավետության բարձրացման և ցանկացած բնագավառի տնտեսական գործընթացի վերաբերյալ որոշումների կայացմամբ գործառույթների համար:
Հենվելով լոգիստիկայի զարգացման ներկա միտումների վրա, հեղինակն առաջ է քաշում կրթության կառավարման համակարգում լոգիստիկայի սկզբունքների, հասկացությունների և լոգիստիկ շղթայի ներդրման հիմնախնդիրը: Առաջարկվում է շրջանառության մեջ դնել «կրթության լոգիստիկա» հասկացությունը:

Асмик САРГСЯН
ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ ЛОГИСТИКИ В СФЕРУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: логистика, управление материальными потоками, логистическая цепь, ИСУЛ (информационная система управления логистики), принципы логистики, экономика образования, кругооборотная модель образования, логистика образования.
В качестве экономического направления в сфере планирования, управления и контроля над материальными потоками, логистика выделилась в 60-ые годы XX столетия. В современной экономической концепции она выступает в роли междисциплинарного научного направления, которая связана с увеличением эффективности управления потоков и принятием решений об экономических процессах в разных сферах.
Опираясь на современные тенденции развития логистики, автором выдвинута проблема внедрения принципов, терминов логистики и понятия логистической цепи в систему управления образования. Резюмируя предлагается внести в оборот термин "логистика образования".

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱՅԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ