ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Շուշան ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՆ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Ներկայում հայաստանյան շուկան կարելի է բնութագրել ոչ լրիվ զբաղվածությամբ, հարկադիր պարապուրդներով, ցածր աշխատավարձով, բնակչության եկամուտների բևեռացմամբ, աշխատանքային օրենսդրության թույլ զարգացածությամբ: Աշխատանքում ուսումնասիրվել է ՀՀ-ում 2011-2016թթ. աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակցությունը, աշխատանքային ռեսուրսների դինամիկան, ինչպես նաև վեր են հանվել որոշակի խնդիրներ՝ կապված ՀՀ աշխատուժի շուկայում առկա թերությունների հետ:

Шушан АСАТРЯН
РЫНОК ТРУДА И ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ В АРМЕНИИ
Ключевые слова: трудовой рынок, скрытая занятость, наемный рабочий, индекс потребительских цен.
Анотация։ На данный момент армянский рынок можно определить как не полностью занятый, с вынужденными отпусками, с поляризацией населения с низкой заработной платой, с недоразвитым трудовым кодексом. Было проведено исследование о спросе и предложении рабочей силы в Армении 2011-2016 гг, о динамике рабочей силы, перегруженности рабочего дня, а также были подняты некоторые проблемы, связанные с некоторыми недостатками на армянском трудовом рынке.

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՆ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ