ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Սամվել ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում վերլուծվել է ՀՀ գործազրկության բարձր մակարդակի հիմնախնդիրը: Իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ՀՀ տնտեսական աճի ազդեցությունը թույլ է զբաղվածության ապահովման, հետևաբար նաև՝ գործազրկության կրճատման գործում: Որպես հիմնական պատճառներ են առանձնացվել տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի խնդիրները, տարածքային անհամաչափ զարգացումը և ստվերային տնտեսությունը: Առաջարկվել են դրանց հաղթահարման հնարավոր ուղիները:

Самвел МАРГАРЯН
ПРИЧИНЫ МАССОВОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В РА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Ключевые слова: уровень безработицы, численность занятых, ВВП, миграция, отраслевая структура экономики, неравномерное развитие регионов, теневая экономика.
В статье проанализирована проблема массовой безработицы в РА. Исследования показали, что экономический рост имеет слабое влияние на обеспечение занятости, следовательно, и на сокращение безработицы. Как основные причины этого явления были выявлены проблемы отраслевой структуры экономики, неравномерное развитие регионов и теневая экономика. Были также предложены пути их преодоления.

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ