ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Լուիզա ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՆՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածում հեղինակը հակիրճ անդրադարձել ՀՀ պետական բյուջեի միջոցով իրականացվող ծրագրերին և բնութագրել է այն ծրագրերը որոնք նոր են ու դրանց հիմնական մասը նախատեսվում է մեկնարկել 2018 թվականից: Այդ ծրագրերից են՝ գյուղա-տնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը այլ մեխանիզմներով, գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության, կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրմանը, գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով ագրովե¬րամ¬շակ¬ման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման, գյուղատնտեսությունում հակակարկտային ցանցերի ներդրման, ապահովագրական համակարգի ներդրման, ինչպես նաեւ սերմնաբուծության զարգացմանն ուղղված ծրագրերը: Ծրագրի բնույթից ելնելով՝ գնահատվել է դրանց էական ռիսկերը և տրվել է դրանց մեղմման մոտեցումները:

Луиза УНАНЯН
НОВЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РА, РИСКИ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Ключевые слова: сельское хозяйство, бюджетная заявка, риски, процентная ставка кредитов, капельное орошение, лизинг, интенсивный сад, страховка.
В статье автор кратко касается программ, осуществляемых за счет государственного бюджета РА, и характеризует новые программы, основную часть которых предусматривается начать с 2018г. Среди этих программ – субсидирование посредством иных механизмов процентных ставок кредитов, предоставляемых сфере сельского хозяйства, финансовая аренда – лизинг, сельскохозяйственной техники, программа внедрения капельного орошения, программа субсидирования процентных ставок кредитов, предоставляемых сфере агропереработки с целью заготовки сельскохозяйственного сырья, программа внедрения противоградных сетей в сельское хозяйство, программа внедрения страховой системы, программы, направленные на развитие семеноводства. Исходя из характера программ оценены их существенные риски и предложены подходы к их смягчению.

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՆՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ