ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Լիանա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Լուսինե ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԿԼԱՍՏԵՐ

Կլաստերը միջկազմակերպական փոխգործունեության կազմակերպման ամենահեռանկարային ձևաչափերից մեկն է, որի անդամներն իրականացնում են մեկ ընդհանուր աշխատանք` միաժամանակ մրցակցելով միմյանց հետ: Կլաստերների ձևավորումը նպաստում է երկրի տնտեսական աճին, և ՀՀ-ում արդեն կատարվել են դրա ներդրման փորձերը` հատկապես կրթության ոլորտում: Այժմ առաջարկվում է կաթնամթերքի արտադրության կլաստերի նախագիծ, որը կարող է տեղայնացվել ՀՀ-ում և նպաստել տնտեսության զարգացմանը:

Лиана ХАЧАТРЯН
Лусине ТОРОСЯН
ЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В РА. МОЛОЧНЫЙ КЛАСТЕР
Ключевые слова: кластер, межорганизационное сотрудничество, наука, производство, экономический рост.
Кластер является одним из наиболее перспективных форматов межорганизационного сотрудничества, чьи сотрудники исполняют одну общую работу, одновременно конкурируя между собой. Формирование кластера способствует экономическому росту, и в Армении уже были сделаны попытки его внедрения, особенно в секторе образования. Теперь предлагаетя проект молочного кластера, которого можно разместить в Армении и спообтвовать экономического развития.

ՀՀ-ՈՒՄ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԿԼԱՍՏԵՐ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ