ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Դավիթ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Վերջին տասնամյակում հանրապետությունում կաթնամթերքի ոլորտում վերագործարկվեցին մի շարք արտադրություններ, ինչպես նաև ստեղծվեցին նոր ընկերություններ: Դրանցից շատերը կարճ ժամանակահատվածում կարողացան վերականգնել իրացման նախկին շուկաները և ակտիվորեն մուտք գործել նոր շուկաներ: Սակայն այս ոլորտում դեռևս առկա են մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք իրենց բացասական ազդեցությունն են ունենում շուկայի կայացման և հավասար մրցակցության ձևավորման վրա: Ուստի, հատկապես անցումային տնտեսություններում, որտեղ մրցակցային միջավայրի ձևավորման նախապայմաններն ու նախադրյալները բացակայում են, պետության միջամտությունը առանցքային նշանակություն է ստանում՝ մենաշնորհացումը կանխելու, անբարեխիղճ մրցակցությունը, հակամրցակցային համաձայնությունները, գերիշխող դիրքի չարաշահումները բացառելու միջոցով առողջ մրցակցային միջավայր ստեղծելու գործընթացում, որն էլ ցանկացած պետության տնտեսության զարգացման գրավականներից մեկն է:

Давид ОГАНЕСЯН
СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, сфера молочных продуктов, финансовые ресурсы, насыщенность рынка, политика снабжения и маркетинга.
За последнее десятилетие в республике, в сфере молочных продуктов, были возобновлены ряд производств, также были созданы новые компании.
Многие из компаний. за короткий период. смогли восстановить прежние рынки реализации и активно осваивать новые рынки. Однако, в настоящее время в данной сфере все еще существуют проблемы, которые оказывают отрицательное влияние на состояние рынка и формирование равной конкурентной среды. Поэтому, особенно в переходной экономике, где отсутствуют предварительные условия и предпосылки для формирования конкурентной среды, государственное вмешательство приобретает ключевое значение для предотвращения монополизации и создания конкурентной среды путем исключения недобросовестной конкуренции, антиконкурентных соглашений, злоупотребления доминирующего положения, которые являются одним из залогов экономического развития любого государства.

ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ