ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Էդուարդ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Դավիթ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՁԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետության բնակլիմայական պայմանները բավականին նպաստավոր են արդյունագործական ձկնաբուծության և հատկապես սաղմոնաձկների և թառափազգիների բուծման ու աճեցման համար: Շուկայական ազատ մրցակցության պայմաններում վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում ավելացան ձկնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը: Սրան զուգահեռ շուկայում ակտիվ գործունեություն են ծավալում նաև ձկան ներմուծմաբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտներ:
Ձկան ոլորտի ուսումնասիրության արդյունքում կարող ենք փաստել, որ ձկան շրջանառության ոլորտը մրցակցային է, ոլորտում գործում են շուկայական փոքր մասնաբաժինների տիրապետող բազմաթիվ տնտեսավարող սուբյեկտներ, կենտրոնացվածության մակարդակը ցածր է, չկան խոշոր տնտեսավարող սուբյեկտներ, շուկա մուտքի խոչընդոտներ չեն նշմարվում: Սակայն Հայաստանում ձկան շրջանառության ոլորտի առավել զարգացման համար, անհրաժեշտ են մի շարք գործոնների կիրառում, որոնք էլ ավելի կնպաստեն ոլորտի զարգացմանն ու նոր շուկաների ձեռք բերմանը:

Эдуард КАЗАРЯН
Давид ОГАНЕСЯН
СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ РЫБОПРОДУКТОВ
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, сфера обращения рыбопродуктов, рыбоводство, объем рынка, барьер входа на рынок.
Исследования показывают, что важными проблемами развития отрасли рыбоводства в Республике Армения являются не только финансовые средства, а расширение местного производства корма и создание предприятий по переработке рыбопродуктов. Они послужат стимулом для создания новых рыборазводней, поскольку спрос на местную рыбную продукцию большой, отрасль конкурентная, низкоконцентрированная и барьеры входа на рынок отсутствуют. Освоение новых рынков в государствах-членах ЕАЭС в данной отрасли обеспечит развитие рыбоводства, производственную переработку, создание прибыли, занятость, осуществление инвестиций, а также экономические функции по улучшению платежного баланса.

ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՁԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ